Been | Heup Schouder Arm Sutemi | Combinatie | Overname | Grond Hikomi | Kata
 
O-Soto-Gari
 
De-Ashi-Barai
  
 
Hiza-Guruma
  
 
Ko-Soto-Gake
  
 
O-Uchi-Gari
  
 
Ko-Uchi-Gari
  
 
Ukuri-Ashi-Barai
  
 
O-Soto-Guruma
  
 
O-Soto-Otoshi
  
 
Ko-Soto-Gari